ترین‌های بورس دوشنبه (23 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس دوشنبه (23 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 35,861 36,051 9.67
لبوتان 15,723 15,893 9.06
بموتو 15,630 15,630 5.00
لابسا 15,129 15,129 5.00
زپارس 13,758 13,758 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدور 1,799 1,800 12.24
سفارس 3,347 3,347 5.00
ستران 6,813 6,804 4.87
سیدکو 1,886 1,881 4.75
ونیکی 3,489 3,479 4.72

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 4,057 2.45 533.948 میلیارد
خزامیا 1,235 0.24 397.704 میلیارد
خساپا 1,328 0.38 362.331 میلیارد
پارند 10,040 0.00 305.647 میلیارد
ستران 6,813 4.87 301.892 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,233 2.59 362.57
شپنا 9,990 4.31 215.30
فملی 4,056 2.50 201.28
شتران 7,134 4.24 182.04
فارس 4,703 1.47 162.18

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خچرخش 2,494 4.66 109.316 میلیارد
بفجر 10,313 4.72 79.948 میلیارد
شتران 7,134 4.24 57.103 میلیارد
بموتو 15,630 5.00 46.89 میلیارد
غگل 24,426 4.74 43.881 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ستران 6,813 4.87 83.245 میلیارد
ونوین 4,154 4.55 54.383 میلیارد
سفارس 3,347 5.00 43.532 میلیارد
رمپنا 6,308 2.29 32.794 میلیارد
فملی 4,056 2.50 28.331 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر