ترین‌های فرابورس شنبه (21 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس شنبه (21 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کی بی سی 5,507 5,507 5.00
کاسپین 21,783 21,780 4.99
نطرین 13,900 13,900 4.99
پخش 5,714 5,715 4.98
افرا 5,278 5,279 4.97

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کتوکا 9,621 9,780 4.89
اوان 38,436 38,456 3.71
کیمیا 10,490 10,330 3.52
ودی 1,488 1,464 3.44
ارفع 6,818 6,699 3.30

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,782 2.84 600.69 میلیارد
اعتماد 24,394 0.12 287.959 میلیارد
سمگا 4,997 2.02 162.717 میلیارد
غشهداب 3,402 4.94 153.505 میلیارد
چکاپا 4,820 0.65 115.843 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,394 0.12 98.798 میلیارد
توریل 3,555 4.68 65.797 میلیارد
غشهداب 3,402 4.94 43.773 میلیارد
حسینا 14,464 4.40 20.965 میلیارد
کاسپین 21,783 4.99 12.906 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,782 2.84 80.501 میلیارد
ثپردیس 2,826 0.67 20.546 میلیارد
میدکو 3,959 2.42 15.023 میلیارد
اوان 38,436 3.71 9.858 میلیارد
ارفع 6,818 3.30 6.241 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر