ترین‌های بورس شنبه (21 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس شنبه (21 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نگین 11,925 11,900 12.50
فلوله 8,901 8,920 6.91
خلنت 21,472 21,472 5.00
بنیرو 7,875 7,875 5.00
بموتو 14,578 14,579 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سقاین 13,783 13,757 4.82
سیدکو 2,012 2,003 4.55
کاوه 4,191 4,161 4.32
وایران 1,749 1,735 4.22
شبندر 14,258 14,136 4.18

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,397 2.31 462.783 میلیارد
کمند 10,036 0.18 428.597 میلیارد
وبملت 3,269 3.60 333.187 میلیارد
فولاد 4,213 2.84 303.25 میلیارد
رمپنا 6,475 3.35 298.414 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 6,475 3.35 147.73
شخارک 49,829 4.70 116.68
ونوین 4,206 4.99 68.43
رانفور 13,739 2.26 66.32
ونیکی 3,687 4.57 29.36

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شخارک 49,829 4.70 92.091 میلیارد
بموتو 14,578 4.99 42.704 میلیارد
کیان 16,657 0.11 41.212 میلیارد
وتجارت 412 1.20 35.102 میلیارد
ونوین 4,206 4.99 32.173 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,213 2.84 144.907 میلیارد
شبندر 14,258 4.18 133.133 میلیارد
وبملت 3,269 3.60 100.96 میلیارد
فملی 4,007 2.93 94.668 میلیارد
شپنا 9,893 3.87 82.547 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر