ترین‌های فرابورس چهارشنبه (18 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (18 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حریل 2,584 2,584 5.00
خدیزل 5,284 5,284 4.99
کرمان 16,902 16,911 4.94
حسینا 13,855 13,870 4.88
توریل 3,396 3,400 4.85

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثپردیس 2,845 2,842 4.88
غفارس 13,544 13,493 4.64
کاسپین 20,736 21,950 4.50
ودی 1,541 1,545 4.40
کپرور 19,287 19,500 4.30

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,833 1.78 705.285 میلیارد
اعتماد 24,364 0.12 281.55 میلیارد
کرمان 16,902 4.94 196.202 میلیارد
سمگا 4,893 3.56 165.778 میلیارد
چکاپا 4,788 2.86 154.013 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,364 0.12 132.929 میلیارد
کرمان 16,902 4.94 99.388 میلیارد
آکورد 19,060 0.06 50.546 میلیارد
توریل 3,396 4.85 47.931 میلیارد
غشهداب 3,242 4.55 26.62 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اطلس 30,245 1.87 22.252 میلیارد
اوان 39,963 2.86 17.167 میلیارد
ثپردیس 2,845 4.88 13.372 میلیارد
شپاس 5,122 3.56 7.405 میلیارد
غمینو 5,532 0.22 7.333 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر