ترین‌های بورس چهارشنبه (18 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (18 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غگل 21,351 21,351 5.00
خلنت 20,450 20,450 5.00
فنورد 13,199 13,199 5.00
چکاوه 5,189 5,189 5.00
شخارک 47,590 47,593 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سقاین 14,481 14,481 5.00
فجام 8,602 8,595 4.92
سشمال 2,021 2,019 4.89
غچین 18,462 18,502 4.86
سفارس 3,655 3,705 4.79

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,430 4.09 670.585 میلیارد
خودرو 4,456 4.79 608.998 میلیارد
رمپنا 6,265 4.24 336.799 میلیارد
خپارس 1,089 4.72 312.674 میلیارد
فولاد 4,336 2.85 286.26 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,336 2.85 406.46
فملی 4,128 3.05 247.94
کچاد 5,027 4.01 223.55
کگل 7,131 2.53 220.11
رمپنا 6,265 4.24 179.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غگل 21,351 5.00 144.653 میلیارد
رمپنا 6,265 4.24 126.208 میلیارد
امین یکم 10,113 0.16 93.465 میلیارد
شیران 7,423 4.87 88.081 میلیارد
فولاد 4,336 2.85 69.991 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
خودرو 4,456 4.79 120.767 میلیارد
خزامیا 1,316 4.71 56.588 میلیارد
شاراک 6,865 4.44 37.51 میلیارد
حکشتی 4,890 3.38 35.343 میلیارد
شبندر 14,880 2.47 34.93 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر