ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (17 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (17 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثعمرا 1,878 1,907 7.50
حریل 2,461 2,461 4.99
دی 1,257 1,257 4.92
حسیر 3,717 3,771 3.48
کرمان 16,106 16,100 2.89

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پخش 5,442 5,431 9.54
سمگا 4,726 4,665 7.96
آساس 21,432 21,355 6.12
خدیزل 5,032 5,319 5.63
بساما 4,088 4,088 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,801 4.35 952.999 میلیارد
اعتماد 24,336 0.04 337.796 میلیارد
سمگا 4,726 7.96 165.421 میلیارد
خدیزل 5,032 5.63 157.96 میلیارد
کرمان 16,106 2.89 131.886 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,336 0.04 98.376 میلیارد
ذوب 1,801 4.35 24.686 میلیارد
ثعمرا 1,878 7.50 24.085 میلیارد
آکورد 19,049 0.05 11.794 میلیارد
بکهنوج 6,889 4.37 11.58 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سمگا 4,726 7.96 18.375 میلیارد
شغدیر 6,422 4.99 15.027 میلیارد
غگلپا 16,728 4.66 13.948 میلیارد
دریشمک 12,572 4.62 13.548 میلیارد
وسبحان 2,256 4.85 12.607 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر