ترین‌های فرابورس دوشنبه (16 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (16 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دی 1,198 1,198 5.00
افرا 5,136 5,136 4.99
حریل 2,344 2,344 4.97
کرمان 15,654 15,737 4.44
حسیر 3,592 3,633 3.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثغرب 1,492 1,500 8.52
سمگا 5,136 5,028 7.96
کاریس 30,679 30,809 6.17
آتیمس 31,467 31,700 5.19
فزرین 6,152 6,152 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,883 3.35 1.898 هزار میلیارد
غشهداب 3,220 3.30 252.899 میلیارد
سمگا 5,136 7.96 249.944 میلیارد
چکاپا 4,875 3.50 246.269 میلیارد
اعتماد 24,328 0.07 235.966 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,883 3.35 172.164 میلیارد
غشهداب 3,220 3.30 80.171 میلیارد
چکاپا 4,875 3.50 22.251 میلیارد
اعتماد 24,328 0.07 17.848 میلیارد
شبصیر 15,401 4.50 11.094 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
هرمز 6,080 4.21 20.04 میلیارد
حریل 2,344 4.97 19.593 میلیارد
سمگا 5,136 7.96 18.216 میلیارد
دریشمک 13,183 4.64 18.16 میلیارد
شراز 32,095 4.97 14.982 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر