ترین‌های بورس دوشنبه (16 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس دوشنبه (16 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خلنت 18,737 18,737 5.00
نمرینو 18,480 18,480 5.00
غاذر 7,494 7,503 4.87
ونیکی 3,446 3,455 4.71
غسالم 12,306 12,341 4.70

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 28,484 28,428 6.83
بترانس 6,529 6,561 5.68
فیروزه 29,409 29,260 5.68
تمحرکه 2,889 2,889 5.00
سدور 2,157 2,157 4.98

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,548 0.19 1.321 هزار میلیارد
فولاد 4,295 4.53 611.021 میلیارد
فملی 4,123 4.65 363.81 میلیارد
شیران 7,404 4.82 360.625 میلیارد
شپنا 10,661 4.76 339.972 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
ونوین 3,618 2.93 35.11
ونیکی 3,446 4.71 28.17
ملت 3,469 4.43 10.88
لبوتان 13,804 2.78 6.92
حتاید 5,306 3.55 4.73

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غگل 19,364 0.62 175.64 میلیارد
کمند 10,011 1.68 51.609 میلیارد
ملت 3,469 4.43 42.803 میلیارد
خساپا 1,548 0.19 42.665 میلیارد
وتوس 2,213 3.17 26.565 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,295 4.53 340.851 میلیارد
شپنا 10,661 4.76 221.767 میلیارد
شیران 7,404 4.82 202.841 میلیارد
فملی 4,123 4.65 175.431 میلیارد
رمپنا 6,287 4.45 168.159 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر