ترین‌های فرابورس یکشنبه (15 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (15 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حآسا 2,686 2,649 32.90
حسینا 14,209 14,209 5.00
افرا 5,136 5,136 4.99
خدیزل 5,332 5,332 4.98
غشهداب 3,117 3,117 4.98

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولبهمن 2,203 2,185 4.18
وهور 1,776 1,780 4.05
ثرود 2,014 1,996 4.05
مفاخر 4,416 4,371 4.02
ثغرب 1,633 1,615 3.94

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,822 4.29 1.124 هزار میلیارد
کرمان 14,988 0.73 382.485 میلیارد
حریل 2,233 4.93 317.449 میلیارد
سمگا 5,582 3.35 259.744 میلیارد
چکاپا 5,053 2.98 256.035 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,822 4.29 203.697 میلیارد
غشهداب 3,117 4.98 88.146 میلیارد
وسبحان 2,473 1.87 25.843 میلیارد
چکاپا 5,053 2.98 9.515 میلیارد
ثالوند 3,149 4.48 8.975 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,312 0.09 58.117 میلیارد
ثعمرا 1,805 0.89 11.945 میلیارد
کتوکا 10,687 3.63 9.872 میلیارد
آکورد 19,027 0.06 6.846 میلیارد
اپرداز 8,915 0.93 5.77 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر