ترین‌های بورس یکشنبه (15 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس یکشنبه (15 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نمرینو 17,600 17,605 10.21
خلنت 17,845 17,845 5.00
سفار 12,905 12,905 5.00
پدرخش 31,958 31,959 4.99
ختور 4,332 4,332 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وساخت 5,096 5,088 4.84
قثابت 6,624 6,594 4.57
کسرا 6,635 6,605 4.56
فسرب 9,757 9,696 4.40
تمحرکه 3,041 3,021 4.37

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,550 4.66 1.36 هزار میلیارد
خودرو 5,044 3.51 738.753 میلیارد
وبملت 3,703 3.78 715.829 میلیارد
وتجارت 444 3.50 685.763 میلیارد
ستران 8,049 0.52 549.853 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 3,703 3.78 175.24
فخاس 11,959 4.97 132.25
اخابر 2,910 2.83 124.62
وبصادر 495 3.77 81.95
وتجارت 444 3.50 81.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خساپا 1,550 4.66 265.157 میلیارد
واتی 2,765 4.62 120.434 میلیارد
سفارس 4,135 3.35 107.294 میلیارد
وتجارت 444 3.50 105.999 میلیارد
خودرو 5,044 3.51 50.508 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 6,581 3.77 158.216 میلیارد
ستران 8,049 0.52 79.559 میلیارد
شیران 7,780 1.71 74.257 میلیارد
شبندر 15,991 1.38 63.402 میلیارد
وامید 5,732 0.52 47.028 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر