تایید صلاحیت مدیران موسسه‌های اعتباری در دستورکار

بانک مرکزی اعلام کرد فرآیند تایید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موسسه‌های اعتباری به‌زودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت.

بانک مرکزی: بانک مرکزی «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قـوانین و مقـررات (تطبیـق) موسسـه‌های اعتبـاری» مصـوب نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانـک مرکـزی را ابلاغ کرد. اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل است:

تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته‌های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است. داشتن مدرک مرتبط و حداقل ١٠ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مـدیران و ٥ سـال برای اعضای کمیته‌ها الزامی است.

مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مسـتندات ارایـه شـده داوطلـب و کسـب اسـتعلام از مراجـع ذیصلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است.

سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهـای حرفـه‌ای و تخصصی؛ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلـب بـه لحـاظ ارتقـای شـاخص‌هـای مربـوط (ریسـک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات) در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسـی صلاحیت‌ها خواهد بود.

موسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستورالعمل فوق الـذکر و یا اعضای کمیته‌ها، باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانـک مرکزی ارایه کند.

مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای صادره پنج سال از تاریخ صدور بوده و صـرفاً جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره پنج سـاله، معرفـی مجدد مدیران و اعضای کمیته‌های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. مقتضی است در ترکیب کمیته‌های هیأت مدیره، حداقل یک عضو غیراجرایی هیات مدیره حضور داشته باشد.

براساس اعلام بانک مرکزی، فرآیند تایید صلاحیت افراد پیشنهادی موسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته‌ها و مدیران ریسک، حسابرسی داخلـی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنـین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته‌ها به این بانک ننموده‌اند، باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور، نسبت به معرفـی مدیران و اعضـای کمیته‌های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تایید صلاحیت اقدام نمایند.

این بانک همچنین اعلام کرده است، با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسش‌ها از سوی شبکه بانکی کشـور در خصوص مفاد «دستورالعمل الزامات ناظر برحاکمیت شرکتی در موسسه‌های اعتباری غیردولتی»، به آگاهی می‌رساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴)و (۱۵) دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,316.7 3.80 0.29

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)