ترین‌های فرابورس شنبه (14 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس شنبه (14 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثالوند 3,014 3,038 9.32
سمگا 5,401 5,512 7.78
زنگان 11,026 11,026 5.00
بالاس 6,951 6,951 5.00
قشیر 5,924 5,924 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کرمان 14,880 14,880 5.00
قاسم 12,712 12,660 4.46
شتوکا 18,096 17,995 3.71
رایان 1.016 میلیون 1 میلیون 2.34
شراز 34,973 34,516 1.73

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,747 4.17 782.1 میلیارد
اعتماد 24,290 0.14 477.492 میلیارد
سمگا 5,401 7.78 288.801 میلیارد
چکاپا 5,209 0.48 223.391 میلیارد
شغدیر 7,170 1.06 80.806 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,747 4.17 88.402 میلیارد
غشهداب 2,969 4.87 47.308 میلیارد
بهپاک 7,102 4.75 37.766 میلیارد
وسبحان 2,520 3.28 22.984 میلیارد
غمینو 6,122 4.99 15.734 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,290 0.14 190.676 میلیارد
شبصیر 16,299 4.21 15.855 میلیارد
ارفع 7,355 1.95 9.866 میلیارد
ثعمرا 1,789 4.25 9.642 میلیارد
کگهر 11,237 0.14 9.599 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر