ترین‌های بورس شنبه (14 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس شنبه (14 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چدن 7,200 7,200 8.89
کپارس 9,750 9,888 7.14
پدرخش 30,438 30,438 5.00
غچین 20,251 20,251 5.00
سخاش 15,679 15,679 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ستران 8,091 8,091 4.99
بکام 6,678 6,554 3.19
شدوص 5,270 5,270 2.88
کاذر 4,198 4,150 2.73
کحافظ 7,147 7,195 2.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 429 3.87 726.936 میلیارد
خودرو 4,873 4.57 484.027 میلیارد
وبملت 3,568 4.60 466.39 میلیارد
وامید 5,762 4.99 401.925 میلیارد
وبصادر 477 4.38 383.382 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,486 2.16 320.63
فخوز 10,043 4.96 234.91
وامید 5,762 4.99 213.41
تاپیکو 2,703 3.80 209.47
اخابر 2,830 4.97 208.73

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 429 3.87 231.576 میلیارد
بفجر 11,266 5.00 174.895 میلیارد
وامید 5,762 4.99 161.953 میلیارد
خساپا 1,481 4.66 139.501 میلیارد
وتوس 2,045 4.87 134.663 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 11,492 0.84 55.563 میلیارد
کمند 10,170 0.13 55.42 میلیارد
پارند 10,153 0.02 54.734 میلیارد
شتران 7,808 0.37 49.164 میلیارد
شبندر 16,213 0.19 43.471 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر