ترین‌های فرابورس چهارشنبه (11 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (11 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشیر 5,642 5,655 9.98
شتوکا 18,793 18,790 5.54
زنگان 10,501 10,501 5.00
غمینو 5,831 5,831 4.99
خدیزل 4,838 4,838 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بمپنا 15,146 15,441 2.56
کوثر 3,299 3,300 2.45
غپآذر 7,201 7,220 2.20
دتولید 4,220 4,276 2.07
صایند 10,033 10,046 1.87

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,256 0.06 391.012 میلیارد
ذوب 1,677 1.70 329.361 میلیارد
چکاپا 5,232 4.04 307.408 میلیارد
کرمان 15,662 4.72 299.024 میلیارد
آکورد 18,983 0.06 198.785 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,232 4.04 58.807 میلیارد
کپرور 23,251 4.59 32.253 میلیارد
حریل 2,027 4.75 31.717 میلیارد
ثرود 2,000 4.82 15.4 میلیارد
غشهداب 2,830 1.22 14.957 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,677 1.70 48.777 میلیارد
آکورد 18,983 0.06 40.39 میلیارد
کاریس 31,718 3.90 38.583 میلیارد
میدکو 4,366 2.15 17.929 میلیارد
حسینا 13,112 3.39 12.482 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر