ترین‌های بورس چهارشنبه (11 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (11 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبشهر 5,285 5,300 5.26
پدرخش 28,989 28,989 5.00
کسرام 27,579 27,579 5.00
غچین 19,287 19,287 5.00
فلامی 18,799 18,799 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ستران 8,516 8,512 4.94
شسینا 24,392 24,278 4.55
غدام 23,932 23,815 4.52
غاذر 6,588 6,665 4.20
کحافظ 7,338 7,311 4.14

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سفارس 3,812 0.55 508.557 میلیارد
خساپا 1,415 4.27 497.052 میلیارد
رمپنا 6,669 4.76 409.859 میلیارد
شپنا 11,390 1.60 374.893 میلیارد
وبملت 3,410 2.90 359.181 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
جم 14,448 4.93 243.27
رمپنا 6,669 4.76 212.39
وامید 5,488 4.49 183.81
فملی 4,283 1.69 143.78
فولاد 4,391 0.94 138.38

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بفجر 10,730 4.72 141.481 میلیارد
فجر 12,525 5.00 89.675 میلیارد
وسپه 2,754 4.91 85.1 میلیارد
جم 14,448 4.93 83.613 میلیارد
شپنا 11,390 1.60 67.751 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,410 2.90 122.655 میلیارد
سفارس 3,812 0.55 54.559 میلیارد
وبصادر 457 0.88 53.966 میلیارد
قثابت 6,620 4.93 51.857 میلیارد
فاسمین 10,673 4.65 46.124 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر