ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (10 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (10 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قچار 25,545 25,545 5.00
خدیزل 4,608 4,608 4.99
شپاس 4,972 4,972 4.98
حسیر 2,999 2,999 4.97
پخش 5,458 5,460 4.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 1,983 2,100 4.53
قشیر 5,130 5,120 4.29
قاسم 13,321 13,219 4.26
ثعمرا 1,717 1,727 4.13
غگلستا 9,775 9,800 3.90

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,706 0.52 375.181 میلیارد
چکاپا 5,030 2.99 368.066 میلیارد
اعتماد 24,240 0.07 359.757 میلیارد
حریل 1,935 4.26 190.108 میلیارد
سمگا 5,057 2.84 169.884 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
چکاپا 5,030 2.99 40.062 میلیارد
حریل 1,935 4.26 30.526 میلیارد
ثالوند 2,626 4.54 20.684 میلیارد
غمینو 5,554 4.75 18.217 میلیارد
خدیزل 4,608 4.99 18.123 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کرمان 14,956 4.81 47.037 میلیارد
ذوب 1,706 0.52 18.516 میلیارد
کتوکا 10,937 0.54 17.084 میلیارد
فزرین 6,165 0.58 12.158 میلیارد
میدکو 4,275 2.74 11.577 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر