ترین‌های بورس سه‌شنبه (10 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (10 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غچین 18,369 18,696 8.31
پدرخش 27,609 27,609 5.00
فلامی 17,904 17,904 5.00
خلنت 15,684 15,684 4.99
لابسا 14,063 14,063 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدشت 48,368 48,368 5.00
کسعدی 5,831 5,819 4.80
کفپارس 8,018 7,994 4.71
دکوثر 3,233 3,216 4.49
قمرو 8,865 8,810 4.40

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ستران 8,959 0.23 998.823 میلیارد
خساپا 1,356 4.23 460.721 میلیارد
بفجر 10,246 4.92 406.958 میلیارد
خودرو 4,516 2.89 368.877 میلیارد
شپنا 11,212 1.01 336.293 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,350 1.66 239.63
جم 13,769 4.50 212.45
رمپنا 6,366 4.34 185.76
وغدیر 2,170 3.73 145.80
فارس 5,083 0.85 102.15

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بفجر 10,246 4.92 157.083 میلیارد
رمپنا 6,366 4.34 74.579 میلیارد
وساخت 4,876 3.61 35.792 میلیارد
جم 13,769 4.50 32.571 میلیارد
آپ 13,625 4.80 31.471 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 11,212 1.01 115.944 میلیارد
وبملت 3,316 0.81 108.158 میلیارد
امین یکم 10,052 0.08 92.207 میلیارد
حکشتی 5,450 0.33 91.847 میلیارد
شاراک 6,904 0.07 58.724 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر