ترین‌های فرابورس دوشنبه (9 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (9 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسیر 2,856 2,923 7.69
قچار 24,329 24,329 5.00
کرمان 14,270 14,270 5.00
خدیزل 4,389 4,389 5.00
حخزر 6,083 6,083 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
توریل 3,536 3,488 3.65
اتکای 1,888 1,895 3.18
بکهنوج 7,463 7,406 2.99
زبینا 5,156 5,132 2.29
غشهداب 2,889 2,877 2.10

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,713 3.50 288.84 میلیارد
اعتماد 24,223 0.05 261.926 میلیارد
سمگا 5,206 2.76 227.846 میلیارد
ثپردیس 2,884 4.87 109.963 میلیارد
شراز 33,373 4.87 62.255 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ثپردیس 2,884 4.87 68.508 میلیارد
شراز 33,373 4.87 22.909 میلیارد
شبصیر 14,684 3.96 20.699 میلیارد
سرچشمه 4,235 4.75 17.58 میلیارد
ثغرب 1,638 4.93 16.211 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,223 0.05 70.269 میلیارد
ذوب 1,713 3.50 48.273 میلیارد
میدکو 4,159 1.74 14.405 میلیارد
دماوند 29,937 4.11 13.426 میلیارد
کگهر 11,008 4.31 11.754 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر