ترین‌های بورس دوشنبه (9 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس دوشنبه (9 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بسویچ 8,855 8,800 55.68
کترام 4,061 3,990 12.87
ستران 8,980 9,010 9.87
ثشرق 1,336 1,320 9.69
مبین 9,693 9,580 9.44

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وبهمن 1,530 1,555 4.38
دکیمی 5,573 5,599 4.34
پکویر 6,667 6,700 4.31
کفپارس 8,414 8,348 4.24
چکارن 16,241 16,063 3.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,279 4.19 878.46 میلیارد
وبملت 3,343 4.60 706.027 میلیارد
پارند 10,134 0.05 661.459 میلیارد
خودرو 4,389 4.28 582.647 میلیارد
شپنا 11,325 4.82 502.092 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,279 4.19 583.60
فارس 5,040 4.24 489.58
مبین 9,693 9.44 310.98
کگل 7,465 3.18 288.15
پارس 40,216 4.53 273.11

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 4,279 4.19 258.335 میلیارد
خودرو 4,389 4.28 174.753 میلیارد
بفجر 9,766 4.74 129.282 میلیارد
وغدیر 2,092 4.81 123.229 میلیارد
شپنا 11,325 4.82 117.486 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,044 0.05 130.319 میلیارد
وبملت 3,343 4.60 95.023 میلیارد
وبصادر 453 3.00 45.529 میلیارد
شپدیس 16,904 1.12 33.538 میلیارد
پارند 10,134 0.05 30.672 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر