دور جدید تفویض اختیارات سازمان بورس

رییس سازمان بورس با اشاره به اهداف واگذاری برخی اختیارات به بورس‌ها و لزوم تقویت حوزه رسیدگی به تخلفات از برنامه تفویض برخی اختیارات به کانون‌ها جهت ساماندهی اعضا خبر داد.

سنا: شاپور محمدی درخصوص اقدامات انجام شده سازمان بورس در سال گذشته به واگذاری برخی اختیارات به بورس‌ها اشاره کرد و گفت: هدف از واگذاری این وظایف به بورس‌ها در درجه نخست، ایجاد رقابت سالم بین بورس و فرابورس به دلیل نزدیکی این دو بازار است.

ویژگی دوم این اقدام، خواسته فعالان و اهالی بازارسرمایه این بود که سازمان بورس به دلیل دارا بودن جایگاه نظارتی باید کمتر در بعد اجرایی وارد شود، مگر در جاهایی که بورس‌ها به لحاظ سازمانی و اداری امکان دنبال کردن مسایل را نداشته باشند. از این جهت سازمان تصمیم گرفت بعضی افشاها و گرفتن اطلاعات را به بورس‌ها واگذار کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر همه فعالان بازار اطلاع دارند که فرم‌هایی برای افشای اطلاعات وجود دارد که با حرف ب به معنی بورس آغاز می‌شود. همچنین فرم‌های شماره‌بندی شده‌ای وجود دارد که با حرف س به معنی سازمان شروع شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده برخی تکالیفی است که برای افشای اطلاعات است و با چارچوبی مشخص به بورس‌ها واگذار شده است.

محمدی تفویض‌های انجام شده در بورس‌ها را عملکردی مناسب عنوان کرد و گفت: به طور مثال حوزه توقف و بازگشایی نمادها در بازار پایه فرابورس تفویض شده است. در حوزه کانون‌ها هم تعدادی تفویض انجام شده به طوری که بخشی از کارها باید توسط خود کانون‌ها انجام شود. کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری و کانون کارگزاران در حال حاضر بخشی از کارها را انجام می‌دهند.

از جمله کمیته سازش که کانون کارگزاران در گذشته فعال بود در این حوزه اما کانون نهادهای سرمایه‌گذاری نیاز به تقویت در این حوزه داشت که انجام شد و هم اکنون با سازو کار مشخصی در حال انجام است.

وی گفت: موضوع دیگر قابل بررسی، رسیدگی به تخلفات است. در برنامه سازمان بورس مقرر شده برخی از تخلفات طبق قانون توسط بورس‌ها رسیدگی شوند بنابراین، باید تلاش شود این حوزه بورس‌ها نیز تقویت شود تا بدین طریق بخش عمده‌ای از تخلفات توسط آنها رسیدگی شود، البته مرجع تجدید نظر نیز طبق قانون سازمان بورس است که در هیات مدیره این سازمان اقدام می‌کند.

قصد داریم برخی اختیارات را هم به کانون‌ها بدهیم تا بتوانند اعضا را ساماندهی کنند تا بتوانیم به مفهوم نهادهای خود انتظام بیشتر نزدیک شویم. در حال حاضر عملکرد کانون و بورس‌ها در این حوزه خوب و مناسب است.   

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر