ترین‌های فرابورس یکشنبه (8 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (8 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولشرق 1,780 1,777 18.83
وهور 1,825 1,799 9.74
کپرور 21,873 21,873 5.00
کرمان 13,591 13,591 5.00
خدیزل 4,180 4,180 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ساینا 13,063 12,978 3.96
داوه 3,876 3,840 2.83
ثرود 1,967 1,940 2.67
ثعمرا 1,812 1,811 2.63
دبالک 3,488 3,437 1.64

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,655 2.41 312.558 میلیارد
اعتماد 24,210 0.04 305.864 میلیارد
سمگا 5,068 1.56 137.708 میلیارد
وسبحان 2,411 4.78 82.982 میلیارد
دماوند 28,754 4.82 81.073 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسبحان 2,411 4.78 49.407 میلیارد
حخزر 5,794 4.93 44.706 میلیارد
غگلپا 15,822 4.26 33.268 میلیارد
چکاپا 4,652 4.99 21.237 میلیارد
بساما 4,092 4.92 13.365 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,210 0.04 68.983 میلیارد
ذوب 1,655 2.41 55.749 میلیارد
حریل 1,842 2.33 21.018 میلیارد
غفارس 13,432 1.28 17.46 میلیارد
قاسم 13,278 2.19 11.947 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر