ترین‌های بورس یکشنبه (8 اردیبهشت)
ترین‌های بورس یکشنبه (8 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دفرا 10,859 11,061 40.81
پاسا 5,394 5,455 8.99
شکلر 9,977 10,136 8.50
خلنت 14,708 15,408 5.23
کسرام 23,938 23,938 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وپارس 1,690 1,688 4.84
پدرخش 25,404 25,500 4.78
خریخت 1,147 1,144 4.73
غشان 8,593 8,569 4.72
کدما 43,741 43,537 4.54

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 10,804 4.86 1.116 هزار میلیارد
وبملت 3,196 4.34 632.981 میلیارد
رمپنا 5,825 4.97 452.714 میلیارد
شبندر 15,683 4.85 348.353 میلیارد
وتجارت 418 2.11 339.621 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 4,107 2.91 393.59
شپنا 10,804 4.86 261.53
شبندر 15,683 4.85 261.13
کگل 7,235 2.67 235.53
شتران 7,369 4.78 210.47

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 10,804 4.86 521.965 میلیارد
شبندر 15,683 4.85 217.07 میلیارد
وبملت 3,196 4.34 159.605 میلیارد
رمپنا 5,825 4.97 152.863 میلیارد
حکشتی 5,174 4.44 85.653 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپدیس 16,717 1.00 72.376 میلیارد
امین یکم 10,039 0.00 63.669 میلیارد
وبصادر 468 1.27 44.589 میلیارد
فاسمین 10,004 0.49 35.102 میلیارد
کمند 10,136 0.04 29.68 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر