ترین‌های فرابورس شنبه (7 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس شنبه (7 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثتران 1,604 1,623 6.37
سمگا 4,988 5,047 6.29
دماوند 27,431 27,431 5.00
کپرور 20,832 20,832 5.00
کرمان 12,944 12,944 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ارفع 6,903 7,014 4.30
ساینا 13,578 13,748 3.61
اتکای 1,911 1,901 3.58
تلیسه 8,371 8,572 3.09
سرچشمه 3,883 3,900 2.95

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,198 0.12 260.154 میلیارد
ذوب 1,616 1.06 248.137 میلیارد
سمگا 4,988 6.29 203.445 میلیارد
حریل 1,800 4.71 164.918 میلیارد
چکاپا 4,431 4.95 92.572 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
خدیزل 3,981 4.98 41.221 میلیارد
چکاپا 4,431 4.95 40.057 میلیارد
وسبحان 2,301 4.97 31.848 میلیارد
سمگا 4,988 6.29 30.793 میلیارد
اپرداز 8,255 4.95 28.474 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,198 0.12 101.638 میلیارد
ارفع 6,903 4.30 15.997 میلیارد
کتوکا 10,538 1.09 11.336 میلیارد
صخابر 1 میلیون 0.08 6.484 میلیارد
اوصتا 11,684 0.18 6.227 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر