مصوبه‌های جدید در کمیته فقهی بورس

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کلیات ترکیب قراردادهای صلح و وکالت خبر داد.

سنا: مجید پیره؛ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کلیات ترکیب قراردادهای صلح و وکالت در کمیته فقهی بورس خبر داد.

  • مشروح خبر را اینجا بخوانید.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر