ترین‌های فرابورس چهارشنبه (4 اردیبهشت)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (4 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کرمان 12,327 12,715 18.18
سرچشمه 4,001 4,001 6.84
پخش 4,513 4,513 4.98
ثپردیس 2,498 2,502 4.83
داوه 3,874 3,880 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زقیام 10,991 10,933 4.38
تلیسه 8,638 8,567 4.20
سبزوا 2,148 2,151 3.85
کتوکا 10,421 10,516 3.05
بهپاک 6,291 6,300 3.01

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,170 0.07 274.218 میلیارد
ذوب 1,599 0.31 246.001 میلیارد
چکاپا 4,220 0.07 181.33 میلیارد
حریل 1,719 4.75 71 میلیارد
کرمان 12,327 18.18 68.135 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
حریل 1,719 4.75 33.174 میلیارد
کرمان 12,327 18.18 20.845 میلیارد
دریشمک 12,956 4.17 16.474 میلیارد
اپرداز 7,860 0.35 10.297 میلیارد
بهپاک 6,291 3.01 9.968 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 10,185 1.99 7.933 میلیارد
هرمز 5,857 2.88 6.872 میلیارد
شغدیر 6,737 1.74 4.466 میلیارد
قاسم 12,751 0.12 4.463 میلیارد
ارفع 7,210 0.92 4.18 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر