ترین‌های بورس چهارشنبه (4 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (4 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فولاژ 3,290 3,250 5.04
فپنتا 47,079 47,079 5.00
خلنت 13,977 13,977 5.00
ستران 8,173 8,173 5.00
ختراک 5,481 5,481 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشهد 13,968 13,968 5.00
سهرمز 9,898 9,894 4.95
شسینا 24,429 24,320 4.57
سخزر 3,939 4,004 4.53
فسرب 8,583 8,600 4.23

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبصادر 457 4.82 689.459 میلیارد
وتجارت 433 3.84 449.494 میلیارد
خپارس 1,052 2.43 293.248 میلیارد
خودرو 4,276 1.02 254.652 میلیارد
غگل 16,834 4.96 187.45 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,927 1.72 146.58
وبصادر 457 4.82 96.11
وتجارت 433 3.84 93.51
بفجر 8,952 4.84 70.07
فولاد 3,991 0.43 61.07

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبصادر 457 4.82 228.908 میلیارد
غگل 16,834 4.96 141.11 میلیارد
وتجارت 433 3.84 67.171 میلیارد
بموتو 12,150 4.99 60.75 میلیارد
امین یکم 10,021 0.01 58.562 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,991 0.43 83.649 میلیارد
شپنا 10,254 0.48 51.215 میلیارد
فملی 3,959 0.03 31.719 میلیارد
کگل 6,927 1.72 30.158 میلیارد
های وب 6,124 2.99 26.189 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر