ترین‌های بورس سه‌شنبه (3 اردیبهشت)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (3 اردیبهشت)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غالبر 2,467 2,415 28.16
زپارس 10,500 10,500 10.61
وساخت 3,947 3,900 7.49
بموتو 11,572 11,572 5.00
غسالم 9,709 9,709 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشهد 14,703 14,703 4.99
سخزر 4,126 4,124 4.95
قپیرا 21,122 21,690 4.89
کساپا 2,969 2,964 4.84
خوساز 1,856 1,852 4.77

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,020 0.10 364.983 میلیارد
وتجارت 417 1.42 315.82 میلیارد
شوینده 7,992 4.94 302.615 میلیارد
خودرو 4,233 1.44 260.107 میلیارد
خپارس 1,027 2.80 256.577 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
همراه 20,349 1.15 58.13
وپارس 1,770 4.80 50.23
ونوین 2,696 4.90 43.18
شپدیس 16,658 1.52 39.15
شیراز 8,088 3.73 38.74

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شوینده 7,992 4.94 173.9 میلیارد
بموتو 11,572 5.00 171.266 میلیارد
امین یکم 10,020 0.10 68.34 میلیارد
وپارس 1,770 4.80 42.302 میلیارد
خودرو 4,233 1.44 40.189 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,974 0.23 58.881 میلیارد
فملی 3,960 0.55 55.276 میلیارد
شپنا 10,206 1.53 54.542 میلیارد
مبین 8,857 3.74 46.112 میلیارد
تاپیکو 2,406 1.84 45.637 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر