اظهار نظر مجمع درباره مصوبه افزایش سرمایه‌ بنگاه‌ها

مجمع تشخیص مصلحت در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار نظر کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع تشخیص مصلحت در نظر مشورتی خود برای شورای نگهبان همچنان بر باقی ماندن ایراد این شورا در خصوص ماده ۱۵ خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها/ تاکید کرده است. مجمع اما گفته است که می‌تواند باعث افزایش توان مالی بنگاه‌ها شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر