ترین‌های فرابورس چهارشنبه (28 فروردین)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (28 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثپردیس 2,438 2,440 4.91
کرمان 10,431 10,445 4.86
اوان 39,583 39,753 4.55
ثرود 2,069 2,085 4.18
شتوکا 13,708 13,820 4.15

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زقیام 11,141 11,141 5.00
حسیر 2,703 2,703 4.99
کوثر 3,423 3,421 4.94
تلیسه 8,009 8,004 4.94
بمپنا 14,238 14,498 4.93

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,070 0.05 364.073 میلیارد
ذوب 1,610 3.54 295.965 میلیارد
کرمان 10,431 4.86 219.633 میلیارد
زاگرس 62,316 0.20 150.807 میلیارد
سمگا 4,920 0.61 148.329 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ثپردیس 2,438 4.91 34.012 میلیارد
کرمان 10,431 4.86 21.757 میلیارد
اعتماد 24,070 0.05 20.46 میلیارد
ثتران 1,372 3.55 13.664 میلیارد
دماوند 24,302 4.45 12.741 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 62,316 0.20 33.841 میلیارد
آکورد 18,823 0.06 12.293 میلیارد
ذوب 1,610 3.54 10.584 میلیارد
بمپنا 14,238 4.93 9.48 میلیارد
هرمز 5,559 1.33 8.401 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر