ترین‌های بورس چهارشنبه (28 فروردین)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (28 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قثابت 4,728 4,882 30.28
وساخت 3,924 3,940 6.86
غگل 14,866 14,999 6.22
غدشت 51,475 51,475 5.00
سنیر 20,996 20,996 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاردان 25,359 26,500 5.50
کلوند 4,735 4,735 5.00
کسرام 21,882 21,882 5.00
قپیرا 22,618 22,618 5.00
غمهرا 25,037 25,037 5.00

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 448 4.48 997.385 میلیارد
های وب 6,019 3.49 496.05 میلیارد
کگل 6,982 2.62 257.321 میلیارد
وبملت 3,002 2.94 230.054 میلیارد
رمپنا 5,300 4.09 208.486 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,982 2.62 222.77
فارس 4,742 0.83 95.43
پارسان 4,561 0.80 38.02
های وب 6,019 3.49 21.17
سفارس 3,186 4.29 19.21

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
قثابت 4,728 30.28 54.513 میلیارد
ثمسکن 1,240 3.33 49.042 میلیارد
ثفارس 2,201 4.26 42.14 میلیارد
سفارس 3,186 4.29 38.551 میلیارد
کگل 6,982 2.62 32.722 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,002 2.94 90.508 میلیارد
وتجارت 448 4.48 90.505 میلیارد
فولاد 3,979 1.04 53.368 میلیارد
شپنا 10,099 1.22 30.092 میلیارد
فملی 4,012 1.47 25.097 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر