ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (27 فروردین)
 ترین‌های فرابورس سه‌شنبه (27 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سمگا 4,951 4,821 5.07
کرمان 9,948 9,948 4.99
حپارسا 6,766 6,770 4.93
غگلپا 15,602 15,471 4.91
گوهران 1,514 1,505 4.78

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 8,425 8,423 4.97
داوه 3,431 3,429 4.93
مفاخر 4,317 4,313 4.91
قچار 18,595 18,566 4.85
دماوند 25,429 25,375 4.80

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,057 0.05 403.062 میلیارد
ذوب 1,669 3.36 330.861 میلیارد
سمگا 4,951 5.07 242.233 میلیارد
حریل 1,606 4.49 201.144 میلیارد
ارفع 7,421 4.73 183.584 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 7,421 4.73 52.34 میلیارد
کپرور 18,252 3.40 33.949 میلیارد
وسبحان 2,303 3.79 16.355 میلیارد
آکورد 18,812 0.07 9.518 میلیارد
کوثر 3,601 3.09 7.039 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شغدیر 6,814 4.13 25.97 میلیارد
حریل 1,606 4.49 24.871 میلیارد
کگهر 10,795 0.55 16.067 میلیارد
بهپاک 6,034 4.62 6.832 میلیارد
سمگا 4,951 5.07 6.095 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر