ترین‌های بورس سه‌شنبه (27 فروردین)
 ترین‌های بورس سه‌شنبه (27 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وامید 5,136 4,975 8.31
غدشت 49,024 49,024 5.00
سنیر 19,997 19,997 5.00
نمرینو 10,335 10,335 5.00
ثامان 3,490 3,490 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سغرب 5,157 5,127 9.21
سکرد 1,566 1,520 5.03
کسرام 23,033 23,033 5.00
قپیرا 23,808 23,808 5.00
قمرو 8,978 8,978 4.99

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 469 3.30 2.256 هزار میلیارد
ومعادن 4,554 4.74 1.191 هزار میلیارد
کگل 6,804 4.84 909.296 میلیارد
سفارس 3,056 4.80 486.207 میلیارد
های وب 5,816 2.65 443.651 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,804 4.84 393.28
وامید 5,136 8.31 307.64
کچاد 5,325 4.33 253.73
فارس 4,705 2.26 245.92
ومعادن 4,554 4.74 215.57

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتجارت 469 3.30 736.475 میلیارد
کگل 6,804 4.84 444.956 میلیارد
ومعادن 4,554 4.74 165.756 میلیارد
ستران 6,502 4.84 117.159 میلیارد
سفارس 3,056 4.80 103.371 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,164 0.10 50.174 میلیارد
فملی 4,074 2.30 46.246 میلیارد
پارسان 4,506 1.62 44.748 میلیارد
فولاد 4,022 0.74 41.619 میلیارد
حفاری 3,443 0.23 34.286 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر