ترین‌های فرابورس دوشنبه (26 فروردین)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (26 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حسیر 2,793 2,796 10.09
کرمان 9,475 9,499 9.96
آ س پ 1,240 1,236 9.25
سبزوا 2,587 2,555 7.21
کگهر 10,738 10,590 6.96

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دماوند 26,710 26,598 4.60
تلیسه 8,866 8,758 3.82
زقیام 12,299 12,146 3.80
غمینو 5,247 5,205 3.41
زگلدشت 8,956 8,949 3.31

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,044 0.05 376.046 میلیارد
ذوب 1,727 2.68 314.177 میلیارد
سمگا 4,711 6.73 207.115 میلیارد
زاگرس 63,030 1.96 84.157 میلیارد
اوان 36,353 4.85 69.177 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وسبحان 2,219 4.97 33.948 میلیارد
زاگرس 63,030 1.96 32.556 میلیارد
اوان 36,353 4.85 26.169 میلیارد
چکاپا 4,428 3.02 19.309 میلیارد
اپرداز 7,296 4.12 15.137 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,727 2.68 47.667 میلیارد
اعتماد 24,044 0.05 33.245 میلیارد
ارفع 7,103 1.43 15.948 میلیارد
شغدیر 6,544 4.70 14.069 میلیارد
کیمیا 12,968 1.53 10.966 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر