ترین‌های بورس دوشنبه (26 فروردین)
 ترین‌های بورس دوشنبه (26 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وایران 1,522 1,516 7.41
کگل 6,489 6,530 7.22
کاردان 26,836 26,799 6.92
غدشت 46,690 46,690 5.00
شپترو 1,428 1,428 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قشهد 16,991 16,536 7.26
قصفها 19,970 19,468 5.84
دیران 2,435 2,415 4.21
سبجنو 9,852 9,762 4.12
قمرو 9,450 9,313 3.60

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
کگل 6,489 7.22 703.571 میلیارد
پارند 10,053 0.03 460.244 میلیارد
تاپیکو 2,503 4.68 395.758 میلیارد
وبملت 3,127 2.76 359.021 میلیارد
فولاد 4,052 3.34 337.147 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,489 7.22 547.34
فولاد 4,052 3.34 444.37
پارس 39,642 4.13 245.80
فارس 4,602 2.22 238.76
تاپیکو 2,503 4.68 238.18

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگل 6,489 7.22 322.371 میلیارد
تاپیکو 2,503 4.68 96.305 میلیارد
رمپنا 5,388 4.95 86.093 میلیارد
شسپا 32,945 1.07 61.157 میلیارد
شپنا 10,463 4.27 58.776 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
امین یکم 10,154 0.02 45.442 میلیارد
فولاد 4,052 3.34 43.805 میلیارد
پتایر 7,976 4.77 35.892 میلیارد
سکرما 4,205 0.21 29.747 میلیارد
دالبر 5,627 0.00 28.552 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر