ترین‌های فرابورس یکشنبه (25 فروردین)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (25 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اوان 34,671 34,671 5.00
گکوثر 15,011 15,011 4.99
کمرجان 9,608 9,608 4.99
افرا 3,704 3,704 4.99
دتولید 3,511 3,513 4.93

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زقیام 12,785 12,785 4.99
زگلدشت 9,263 9,240 4.76
دماوند 27,999 27,923 4.74
زبینا 5,468 5,479 4.54
ثرود 1,950 1,959 4.46

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,033 0.06 316.862 میلیارد
ذوب 1,681 2.66 302.59 میلیارد
زاگرس 61,818 0.56 137.634 میلیارد
بهپاک 6,358 4.61 108.569 میلیارد
سمگا 4,414 0.70 62.525 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
غگلستا 9,258 3.68 29.129 میلیارد
زاگرس 61,818 0.56 24.705 میلیارد
بهپاک 6,358 4.61 10.862 میلیارد
چکاپا 4,295 0.16 6.934 میلیارد
بکهنوج 7,130 0.81 6.646 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 24,033 0.06 87.846 میلیارد
ذوب 1,681 2.66 20.936 میلیارد
کگهر 10,027 0.46 13.083 میلیارد
آکورد 18,785 0.07 8.093 میلیارد
شغدیر 6,247 0.69 7.723 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر