ترین‌های بورس یکشنبه (25 فروردین)
 ترین‌های بورس یکشنبه (25 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غبشهر 4,545 4,460 12.31
دامین 5,038 5,066 9.62
ومعادن 4,331 4,290 9.37
غدشت 44,467 44,467 5.00
غدام 24,403 24,403 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قهکمت 18,861 18,750 6.10
سصوفی 2,397 2,396 4.96
سقاین 15,027 15,050 4.96
سشرق 1,457 1,458 4.83
ساروم 4,185 4,180 4.82

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,041 1.43 295.117 میلیارد
رمپنا 5,134 3.89 259.641 میلیارد
خودرو 3,827 2.49 205.869 میلیارد
شپنا 10,029 1.02 204.367 میلیارد
شیران 6,086 2.84 197.824 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
ومعادن 4,331 9.37 384.87
پارسان 4,472 4.32 192.87
رمپنا 5,134 3.89 133.44
شبندر 13,847 1.57 76.02
کچاد 4,937 1.35 75.89

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
رمپنا 5,134 3.89 98.344 میلیارد
ستران 5,916 4.10 86.717 میلیارد
سیدکو 1,787 4.99 52.607 میلیارد
فاراک 1,634 3.55 46.395 میلیارد
ونیرو 1,259 4.92 39.483 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 3,041 1.43 80.249 میلیارد
فملی 4,094 0.94 65.988 میلیارد
فولاد 3,921 0.38 48.593 میلیارد
تاپیکو 2,390 0.33 44.784 میلیارد
پارس 38,068 0.65 28.371 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر