ترین‌های فرابورس شنبه (24 فروردین)
 ترین‌های فرابورس شنبه (24 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اوان 33,020 33,020 5.00
قچار 20,477 20,477 5.00
کرمان 8,617 8,617 5.00
قشیر 5,295 5,295 5.00
بهپاک 6,078 6,078 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثتران 1,298 1,290 3.99
ثرود 2,041 2,010 3.50
حخزر 5,366 5,351 2.93
شپاس 4,418 4,361 2.49
حسینا 11,595 11,402 2.16

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,727 1.20 379.826 میلیارد
اعتماد 24,018 0.15 309.997 میلیارد
آکورد 18,773 0.21 104.678 میلیارد
زاگرس 62,167 0.30 82.419 میلیارد
کگهر 9,980 2.63 72.064 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
دتولید 3,346 4.99 50.878 میلیارد
غپآذر 7,079 3.77 12.837 میلیارد
غگلستا 9,623 0.34 8.887 میلیارد
غمینو 5,362 1.92 5.525 میلیارد
غشهداب 2,848 3.71 5.382 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
آکورد 18,773 0.21 53.214 میلیارد
ذوب 1,727 1.20 39.075 میلیارد
اعتماد 24,018 0.15 20.237 میلیارد
شغدیر 6,205 2.02 12.901 میلیارد
شرانل 9,372 0.10 7.119 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر