ترین‌های بورس شنبه (24 فروردین)
 ترین‌های بورس شنبه (24 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دزهراوی 3,173 3,183 78.06
غشهد 8,510 8,448 36.33
لسرما 3,466 3,420 24.90
کاردان 26,110 26,097 5.71
فپنتا 37,531 37,531 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چافست 5,575 5,548 4.54
شکلر 9,137 9,170 4.29
سخوز 7,051 6,997 4.26
ثمسکن 1,179 1,169 4.15
حفارس 2,177 2,158 4.14

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
سکرما 4,320 4.55 491.565 میلیارد
سفارس 2,877 3.30 478.246 میلیارد
کچاد 4,871 4.89 356.937 میلیارد
رمپنا 4,942 4.97 316.105 میلیارد
ستران 5,683 4.37 290.821 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کچاد 4,871 4.89 261.24
پارسان 4,287 4.51 195.97
رمپنا 4,942 4.97 165.25
دزهراوی 3,173 78.06 91.10
فارس 4,567 0.84 90.94

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کچاد 4,871 4.89 223.397 میلیارد
رمپنا 4,942 4.97 126.946 میلیارد
وپارس 1,538 4.84 75.902 میلیارد
ستران 5,683 4.37 72.975 میلیارد
سفارس 2,877 3.30 70.297 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 9,927 1.14 72.601 میلیارد
فملی 4,133 1.12 64.673 میلیارد
فولاد 3,937 0.18 61.516 میلیارد
کمند 10,053 0.17 50.088 میلیارد
پارند 10,042 0.12 42.322 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر