ترین‌های فرابورس چهارشنبه (21 فروردین)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (21 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 9,240 9,240 5.00
پخش 3,719 3,719 5.00
قچار 19,502 19,503 4.99
کرمان 8,207 8,207 4.99
بهپاک 5,789 5,789 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اپرداز 7,405 7,344 2.51
اوان 31,427 33,570 2.42
مارون 41,409 41,590 0.81
تاپکیش 4,995 5,075 0.76
کپرور 17,071 17,020 0.67

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,748 3.43 444.815 میلیارد
اعتماد 23,981 0.05 328.1 میلیارد
اوان 31,427 2.42 86.815 میلیارد
بکهنوج 7,128 4.73 84.993 میلیارد
سمگا 4,498 0.33 65.025 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بکهنوج 7,128 4.73 22.979 میلیارد
دریشمک 13,053 4.57 20.723 میلیارد
کاریس 27,124 2.35 17.996 میلیارد
اوان 31,427 2.42 17.769 میلیارد
هرمز 5,574 4.32 16.897 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,981 0.05 69.239 میلیارد
کگهر 9,721 3.39 24.671 میلیارد
آکورد 18,733 0.06 8.268 میلیارد
ذوب 1,748 3.43 8.13 میلیارد
کیمیا 13,136 2.19 6.877 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر