ترین‌های بورس چهارشنبه (21 فروردین)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (21 فروردین)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شپترو 1,270 1,245 43.83
خریخت 837 850 35.88
ستران 5,445 5,446 10.22
فپنتا 35,744 35,744 5.00
قشهد 18,322 18,322 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
حفارس 2,271 2,265 4.66
فرآور 37,625 37,370 4.35
رتکو 10,861 10,740 3.93
نگین 11,000 11,000 2.92
کترام 3,730 3,670 1.95

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,930 4.63 754.344 میلیارد
سکرما 4,132 4.55 718.37 میلیارد
امین یکم 10,122 0.08 496.316 میلیارد
وبملت 3,145 1.98 449.281 میلیارد
فملی 4,180 4.19 324.843 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 3,930 4.63 591.63
فملی 4,180 4.19 342.74
فخوز 8,718 4.46 185.34
اخابر 2,625 3.88 153.79
فارس 4,530 1.09 117.27

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,930 4.63 135.623 میلیارد
ستران 5,445 10.22 94.458 میلیارد
دالبر 5,113 4.93 58.341 میلیارد
خودرو 3,884 2.08 57.873 میلیارد
کاوه 4,220 4.87 45.904 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
سکرما 4,132 4.55 163.043 میلیارد
شپنا 10,043 0.08 54.746 میلیارد
شتران 6,844 1.21 48.986 میلیارد
شبندر 13,661 0.63 38.021 میلیارد
فاسمین 10,005 1.59 32.468 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر