ترین‌های فرابورس یکشنبه (26 اسفند)
 ترین‌های فرابورس یکشنبه (26 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غمینو 4,521 4,521 14.43
غشهداب 2,444 2,480 5.76
پخش 2,389 2,390 4.92
کشرق 7,692 7,701 4.87
مارون 33,474 33,548 4.77

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 5,595 5,710 2.95
شتوکا 11,680 11,850 2.91
قاسم 7,899 7,850 2.63
فولای 3,476 3,410 1.84
غگلپا 12,678 13,100 1.71

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,676 0.05 317.553 میلیارد
آکورد 18,494 0.09 197.664 میلیارد
زاگرس 56,509 4.11 153.138 میلیارد
ذوب 1,437 0.35 103.664 میلیارد
چکاپا 4,078 2.54 97.74 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کاریس 24,350 1.07 63.229 میلیارد
زاگرس 56,509 4.11 59.205 میلیارد
چکاپا 4,078 2.54 27.129 میلیارد
مارون 33,474 4.77 7.205 میلیارد
شپاس 3,777 4.51 7.093 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,676 0.05 45.021 میلیارد
کگهر 8,667 1.48 28.067 میلیارد
دماوند 29,994 0.06 22.566 میلیارد
ذوب 1,437 0.35 10.981 میلیارد
آکورد 18,494 0.09 10.378 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر