ترین‌های بورس یکشنبه (26 اسفند)
 ترین‌های بورس یکشنبه (26 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غدشت 30,493 31,500 35.15
ددام 1,974 2,049 10.77
سشمال 1,362 1,365 5.66
وغدیر 1,742 1,730 5.32
دسینا 10,967 10,967 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وبیمه 3,791 3,759 8.96
کسرام 25,134 25,134 5.00
غدام 16,236 16,228 4.95
شپارس 4,039 4,028 4.74
لابسا 6,829 7,000 4.64

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,898 0.38 363.147 میلیارد
امین یکم 10,011 0.99 362.303 میلیارد
فخوز 7,887 4.98 331.184 میلیارد
شیران 4,358 4.89 268.865 میلیارد
کیان 16,196 0.13 207.452 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 3,897 2.71 244.38
پارس 35,233 4.17 219.21
فخوز 7,887 4.98 184.73
وغدیر 1,742 5.32 164.29
پارسان 3,779 3.39 130.22

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فخوز 7,887 4.98 159.501 میلیارد
شیران 4,358 4.89 154.473 میلیارد
امین یکم 10,011 0.99 80.013 میلیارد
شیراز 6,064 1.20 33.546 میلیارد
فارس 3,897 2.71 29.48 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,898 0.38 48.871 میلیارد
کاوه 3,704 3.11 18.373 میلیارد
فاسمین 9,009 0.14 16.91 میلیارد
شپدیس 12,928 0.50 14.652 میلیارد
فولاد 3,430 1.04 13.9 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر