ترین‌های فرابورس شنبه (25 اسفند)
 ترین‌های فرابورس شنبه (25 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
چکاپا 3,977 3,963 11.09
کشرق 7,335 7,335 5.00
سبزوا 1,774 1,774 4.97
شپاس 3,614 3,618 4.88
اتکای 1,600 1,600 4.64

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
تلیسه 5,765 5,695 8.62
قچار 15,566 15,600 4.92
زگلدشت 8,153 8,181 4.40
زقیام 8,258 8,300 4.38
زبینا 4,621 4,610 3.95

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,663 0.16 910.721 میلیارد
ذوب 1,432 1.24 160.603 میلیارد
آکورد 18,477 0.22 108.633 میلیارد
چکاپا 3,977 11.09 85.34 میلیارد
زاگرس 54,276 1.98 68 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
زاگرس 54,276 1.98 20.467 میلیارد
چکاپا 3,977 11.09 14.244 میلیارد
میدکو 3,584 2.22 5.776 میلیارد
ارفع 6,396 1.91 5.727 میلیارد
خدیزل 3,182 2.15 4.423 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,663 0.16 77.831 میلیارد
دماوند 29,977 2.58 38.353 میلیارد
کگهر 8,541 2.83 25.141 میلیارد
ذوب 1,432 1.24 21.876 میلیارد
آکورد 18,477 0.22 15.638 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر