ترین‌های بورس شنبه (25 اسفند)
 ترین‌های بورس شنبه (25 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ددام 2,199 2,199 23.40
وتوس 1,665 1,665 17.67
شیران 4,154 4,167 7.67
ساربیل 7,435 7,435 5.00
شدوص 3,549 3,549 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 26,456 26,456 5.00
زمگسا 4,391 4,380 4.75
پدرخش 17,537 17,700 4.43
فروس 7,031 6,900 3.11
پسهند 4,444 4,392 3.03

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,909 1.18 294.339 میلیارد
امین یکم 10,111 0.07 244.174 میلیارد
شپنا 9,034 4.49 231.32 میلیارد
کیان 16,175 0.07 229.96 میلیارد
پارسان 3,656 1.16 228.673 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شپنا 9,034 4.49 198.15
شبندر 12,087 4.75 193.11
فخوز 7,513 4.99 173.65
شتران 5,882 4.89 167.92
پارس 33,820 2.05 104.64

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارسان 3,656 1.16 80.682 میلیارد
شتران 5,882 4.89 80.308 میلیارد
شبریز 17,487 4.81 70.116 میلیارد
شبندر 12,087 4.75 58.425 میلیارد
امین یکم 10,111 0.07 27.182 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,909 1.18 29.23 میلیارد
فملی 3,622 0.90 22.604 میلیارد
کاما 11,079 1.17 19.889 میلیارد
فولاد 3,466 0.14 19.407 میلیارد
فاسمین 9,021 0.06 17.495 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر