ترین‌های بورس چهارشنبه (22 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ولغدر 2,000 2,000 76.83
وسپه 2,998 2,998 56.96
قنیشا 5,000 5,000 11.36
فخوز 7,735 7,735 8.09
کاردان 22,704 22,760 6.59

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
امید 1,506 1,486 5.34
کسرام 27,848 27,848 5.00
قلرست 5,126 5,126 4.99
رتکو 15,594 15,545 4.70
قپیرا 16,687 16,700 4.68

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,875 4.81 688.833 میلیارد
شپدیس 12,677 4.61 306.428 میلیارد
فولاد 3,472 1.97 277.858 میلیارد
تاپیکو 2,148 3.72 261.105 میلیارد
کیان 16,164 0.09 230.397 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 3,472 1.97 223.18
وبملت 2,875 4.81 169.12
تاپیکو 2,148 3.72 160.80
شپدیس 12,677 4.61 86.10
شپنا 8,646 1.80 78.41

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپدیس 12,677 4.61 146.133 میلیارد
وبملت 2,875 4.81 131.14 میلیارد
فولاد 3,472 1.97 30.716 میلیارد
بفجر 8,024 2.18 30.392 میلیارد
شیراز 5,711 4.46 29.578 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 3,656 0.69 82.507 میلیارد
شاراک 5,617 1.34 53.675 میلیارد
شپنا 8,646 1.80 48.429 میلیارد
های وب 5,785 0.71 37.62 میلیارد
کماسه 7,817 3.66 37.411 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر