ترین‌های فرابورس دوشنبه (20 اسفند)
 ترین‌های فرابورس دوشنبه (20 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
آگاس 30,533 30,001 5.08
کشرق 6,620 6,620 5.00
فزرین 5,181 5,181 4.98
کرمان 5,503 5,507 4.92
تلیسه 6,317 6,324 4.88

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 1,531 1,522 4.07
نوین 1,231 1,230 3.68
غپآذر 6,257 6,148 3.31
قاسم 7,260 7,121 3.14
خدیزل 3,409 3,457 2.96

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
اعتماد 23,600 0.06 323.772 میلیارد
ذوب 1,479 1.51 304.462 میلیارد
زاگرس 53,770 1.45 63.195 میلیارد
بکهنوج 6,310 4.21 60.364 میلیارد
شغدیر 5,836 0.71 37.47 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
بکهنوج 6,310 4.21 31.219 میلیارد
هرمز 5,221 2.03 8.111 میلیارد
شپاس 3,145 4.55 6.713 میلیارد
ساینا 10,103 4.49 5.814 میلیارد
نوین 1,231 3.68 5.455 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,479 1.51 56.221 میلیارد
اعتماد 23,600 0.06 55.371 میلیارد
کگهر 8,405 1.66 13.443 میلیارد
دماوند 29,857 3.03 8.729 میلیارد
شغدیر 5,836 0.71 5.548 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر