ترین‌های بورس دوشنبه (20 اسفند)
 ترین‌های بورس دوشنبه (20 اسفند)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شپاکسا 7,172 7,350 15.16
سخزر 2,678 2,740 8.51
فلامی 13,865 13,865 5.00
دسینا 9,836 9,836 5.00
بکاب 8,948 8,948 5.00

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
قلرست 5,678 5,648 9.25
خمحور 3,647 3,646 4.95
کحافظ 6,516 6,506 4.85
خکمک 1,659 1,660 4.82
پسهند 4,601 4,580 4.56

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 3,353 4.59 424.015 میلیارد
وبملت 2,721 3.62 333.161 میلیارد
فملی 3,567 4.12 332.151 میلیارد
تاپیکو 2,015 4.24 310.551 میلیارد
وتجارت 1,719 2.44 296.793 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 3,353 4.59 495.27
فملی 3,567 4.12 286.98
کگل 7,506 2.91 199.15
شپنا 8,478 4.50 190.49
تاپیکو 2,015 4.24 174.39

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
تاپیکو 2,015 4.24 208.972 میلیارد
شبریز 16,353 4.25 109.255 میلیارد
کاوه 3,635 4.94 73.069 میلیارد
سخوز 4,679 4.75 68.189 میلیارد
فولاد 3,353 4.59 68.104 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبیمه 4,292 1.92 79.926 میلیارد
کمند 10,028 0.04 53.411 میلیارد
امین یکم 10,098 0.02 43.274 میلیارد
وبملت 2,721 3.62 40.817 میلیارد
شپنا 8,478 4.50 38.286 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر