۳۰ بورسی آماده قرارداد آتی سبدسهام

۳۰ شرکت بزرگترین صنعت بورس برای معاملات سبد پایه قرارداد آتی سبد شاخص و با سررسید اسفند آماده و معرفی شدند.

دنیای بورس: مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران فهرست سهام موجود در سبد پایه قرارداد آتی سبد شاخص ۳۰ شرکت بزرگ (جسی ۷۱۲) با سررسید اسفند ۹۷ و تعداد سهم قابل تحویل هر ناشر درون سبد پایه به ازای هر موقعیت باز در زمان تسویه فیزیکی(۱۹ اسفند) بر اساس اطلاعات بازار ۱۸ اسفند اعلام کرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر