ترین‌های فرابورس چهارشنبه (24 بهمن)
 ترین‌های فرابورس چهارشنبه (24 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مفاخر 3,481 3,440 5.10
کاسپین 18,134 18,157 4.86
کتوکا 8,044 8,057 4.82
قاسم 7,090 7,090 4.76
ثتران 1,226 1,229 4.70

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زنگان 7,517 7,465 4.33
کپرور 15,042 14,937 4.33
گوهران 1,354 1,353 4.18
دریشمک 10,513 10,840 4.12
اتکای 1,805 1,800 3.94

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,355 3.99 292.302 میلیارد
چکاپا 6,480 1.62 110.489 میلیارد
اعتماد 23,292 0.06 86.251 میلیارد
سمگا 4,246 1.80 48.191 میلیارد
آکورد 18,189 0.05 47.861 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 1,355 3.99 37.046 میلیارد
چکاپا 6,480 1.62 35.78 میلیارد
ثتران 1,226 4.70 3.678 میلیارد
آکورد 18,189 0.05 3.042 میلیارد
اعتلا 1,849 0.27 1.708 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
کگهر 7,679 1.04 20.445 میلیارد
ارفع 6,840 2.03 14.642 میلیارد
دی 1,297 3.78 12.417 میلیارد
میدکو 3,185 1.08 7.646 میلیارد
اعتماد 23,292 0.06 6.666 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر