ترین‌های بورس چهارشنبه (24 بهمن)
 ترین‌های بورس چهارشنبه (24 بهمن)

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کسرام 22,829 22,829 5.00
چکارن 18,922 18,922 5.00
فلامی 14,740 14,740 4.99
سفار 7,977 7,977 4.99
سهرمز 6,916 6,916 4.99

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
پدرخش 12,179 12,122 4.55
وبهمن 1,209 1,210 4.43
خنصیر 2,620 2,615 4.38
شبهرن 12,170 12,200 4.14
خاذین 2,102 2,100 4.02

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
وتوکا 2,002 4.49 216.056 میلیارد
وپترو 2,481 3.81 200.34 میلیارد
وبملت 2,299 2.83 137.966 میلیارد
وتجارت 1,658 2.64 137.521 میلیارد
های وب 6,296 0.33 86.941 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
کگل 6,691 1.15 71.57
شپدیس 12,343 1.66 31.08
شخارک 39,058 1.00 20.20
مبین 7,030 0.64 16.40
بفجر 7,653 0.95 12.24

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
وتوکا 2,002 4.49 105.55 میلیارد
وپترو 2,481 3.81 92.156 میلیارد
شیران 4,418 1.66 29.227 میلیارد
ساروم 3,468 4.68 9.934 میلیارد
شبهرن 12,170 4.14 8.915 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبملت 2,299 2.83 77.224 میلیارد
وتجارت 1,658 2.64 21.451 میلیارد
فملی 2,786 0.82 17.494 میلیارد
سخزر 4,858 0.62 15.747 میلیارد
کچاد 4,574 0.37 11.849 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر